Ochrana soukromí webové strany

§ 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Správcem osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek www.airdog.cz je společnost s ručením omezeným „TTCP“ zapsaná v obchodním rejstříku Okresním soudem pro Krakov-Střed v Krakově, XI. Hospodářským oddělením Zemského státního registru pod číslem KRS: 0000364867, místo podnikání a doručovací adresa: ul. Siewna 34A, 31-231 Krakov, NIP: 6772347824, REGON: 121334227, e-mailová adresa: welcome@airdog.cz , nazývaná dále „Správcem”.
 2. Osobní údaje shromážděné Správcem prostřednictvím webové stránky jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a kterou se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů), dále jen

§ 2

TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ÚČEL A OBLAST SHROMÁŽDĚNÝCH ÚDAJŮ

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ A PRÁVNÍ ZÁKLAD. Správce zpracovává osobní údaje uživatelů webu www.airdog.cz v případě použití kontaktního formuláře. Osobní údaje jsou zpracovávány po souhlasu uživatele podle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.
 2. TYP ZPRACOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. V případě kontaktního formuláře uživatel vyplní:
  1. a) jméno a příjmení
  2. b) e-mailovou adresu.
 3. OBDOBÍ ARCHIVOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Osobní údaje uživatelů jsou uloženy správcem:
  1. a) v případě, když je základem pro zpracování údajů plnění smlouvy, je-li to nezbytné pro provedení smlouvy, a po uplynutí této doby po dobu odpovídající době omezení nároků. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné služby a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.
  2. b) v případě, že je základem pro zpracování údajů souhlas, tak dlouho dokud není souhlas odvolán, a po odvolání souhlasu po dobu odpovídající době vypršení nároků, které může Správce uplatnit a které lze proti němu uplatnit. Pokud zvláštní ustanovení nestanoví jinak, činí promlčecí doba šest let a v případě nároků na pravidelné služby a nároků souvisejících s podnikáním – tři roky.
 4. Při používání webu lze stáhnout další informace, zejména: IP adresu přiřazenou počítači uživatele nebo externí IP adresu poskytovatele internetu, název domény, typ prohlížeče, čas přístupu, typ operačního systému.
 5. Navigační data mohou být také shromažďována od uživatelů, včetně informací o odkazech a referencích, na které se rozhodnou kliknout, nebo o jiných činnostech na webu. Právním základem pro tento druh činnosti je legitimní zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) spočívající v usnadnění využívání služeb poskytovaných elektronicky a zlepšení funkčnosti těchto služeb.
 6. Poskytnutí osobních údajů uživatelem je dobrovolné.
 7. Osobní údaje budou zpracovávány také automatizovaným způsobem ve formě profilování, pokud s tím uživatel souhlasí podle čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Důsledkem profilování bude přiřazení profilu dané osobě, aby se o něm mohla rozhodnout nebo analyzovat nebo předpovídat její preference, chování a postoje.
 8. Správce věnuje zvláštní pozornost ochraně zájmů osob, kterých se údaje týkají, a zejména zajišťuje, aby jím shromážděná data byla:
  1. a) zpracována v souladu se zákonem,
  2. b) shromážděna pro konkrétní zákonné účely a nepodléhající dalšímu zpracování neslučitelnému s těmito účely,
  3. c) věcně správná a přiměřená ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávána a uchovávána ve formě, která umožňuje identifikaci osob, kterých se týkají, ne déle, než je to nezbytné k dosažení účelu zpracování.

§ 3

ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje uživatelů jsou přenášeny na poskytovatele služeb, které Správce používá při spuštění webové stránky. Poskytovatelé služeb, kterým jsou osobní údaje předávány, v závislosti na smluvních ujednáních a okolnostech, nebo podléhají pokynům Správce ohledně účelu a metod zpracování údajů (zpracovatelé) nebo nezávisle definují účely a metody jejich zpracování (správci).
 2. Osobní údaje uživatelů jsou ukládány pouze v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP).

§ 4

PRÁVO NA KONTROLU, PŘÍSTUP A OPRAVU VLASTNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osoba, které se údaje týkají, má právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na opravu, odstranění, omezení zpracování, právo na přenos údajů, právo nesouhlasit, právo kdykoli odvolat souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování, které bylo provedeno na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 2. Právní základ žádosti uživatele::
  1. a) Přístup k údajům – čl. 15 GDPR
  2. b) Oprava údajů – čl. 16 GDPR.
  3. c) Odstranění údajů (tzv. právo být zapomenut) – čl. 17 GDPR.
  4. d) Omezení zpracování – čl. 18 GDPR.
  5. e) Přenos údajů – čl. 20 GDPR.
  6. f) Nesouhlas – čl. 21 GDPR
  7. g) Odvolání souhlasu – čl. 7 ods. 3 GDPR.
 3. Za účelem uplatnění práv uvedených v bodě 2 můžete zaslat náležitý e-mail na tuto adresu:welcome@airdog.cz
 4. V případě, že uživatel má právo vyplývající z výše uvedených práv, Správce žádost vyhoví nebo ji odmítne vyhovět okamžitě, nejpozději však do jednoho měsíce od jejího obdržení. Pokud však – vzhledem ke složitosti žádosti nebo počtu žádostí – nebude Správce schopen vyhovět žádosti do jednoho měsíce, splní je během následujících dvou měsíců a informuje uživatele do jednoho měsíce od přijetí žádosti – o zamýšleném prodloužení termínu a jeho důvodech.
 5. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů porušuje ustanovení GDPR, má osoba, které se údaje týkají, právo podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů.

§ 5

SOUBORY „COOKIES“

 1. Strana správce používá soubory cookies”.
 2. Instalace „cookies“ je nezbytná pro správné poskytování služeb na webové stránce. Soubory „cookies“ obsahují informace nezbytné pro správné fungování webové stránky a také poskytují možnost sestavit obecnou statistiku návštěv na webové stránce.
 3. Web používá dva typy „cookies“: „relační“ a „stálé“.
  1. a) „Cookies” „relační” jsou dočasné soubory, které jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele až do odhlášení (opuštění stránky).
  2. b) „Stálé” soubory „cookies” jsou uloženy na koncovém zařízení uživatele po dobu stanovenou v parametrech „cookies“, nebo dokud je uživatel nevymaže.
 4. Správce používá své vlastní soubory cookie, aby lépe porozuměl tomu, jak uživatel interaguje s obsahem webové stránky. Soubory shromažďují informace o způsobu, jakým uživatel web používá, o typu webu, ze kterého byl uživatel přesměrován, o počtu návštěv a době, kdy uživatel na webu navštívil. Tyto informace nezaznamenávají konkrétní osobní údaje uživatele, ale slouží k sestavování statistik o používání webové stránky.
 5. Správce používá externí soubory cookie ke shromažďování obecných a anonymních statických dat prostřednictvím analytických nástrojů Google Analytics (externí správce souborů cookie: Google Inc. se sídlem v USA).
 6. Uživatel má právo rozhodnout o přístupu k „cookies“ do svého počítače tím, že je vybere v okně svého prohlížeče. Podrobné informace o možnostech a metodách zpracování „cookies“ jsou k dispozici v nastavení softwaru (webového prohlížeče).

§ 6

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Správce používá technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídajících hrozbám a kategoriím chráněných údajů, a zejména chrání údaje před neoprávněným zveřejněním, odstraněním neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnami, ztrátou, poškozením nebo zničením.
 2. Správce poskytuje vhodná technická opatření, aby zabránil získávání a úpravám osobních údajů zasílaných elektronicky neoprávněnými osobami.
 3. Ve záležitostech, na které se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů, se použijí přiměřeně ustanovení GDPR a další příslušná ustanovení polského práva.
Kopírování obsahu servisu nebo jeho částí bez souhlasu společnosti TTCP Sp. z o.o. Sp.k. není povoleno.

Your Cart

Cart is empty

0